2018-11-18

Dni wolne od zajęć

Zarządzenie nr 02/2018/19

z dnia 26.09.2018

Dyrektora Szkoły Podstawowej

im. Orła Białego w Mielenku Drawskim

w sprawie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

 

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r.
 w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. z dnia 28 sierpnia 2017 r.) oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego,  zarządza co następuje:

§1

W roku szkolnym 2018/2019 dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych są następujące dni:

02.11.2018 r.

15.04.2019 r.

16.04.2019 r.

17.04.2019 r.

02.05.2019 r.

31.05.2019 r.

18.06.2019 r.

 

§2

Każdy wychowawca jest zobowiązany do uzyskania informacji od Rodziców
z co najmniej z 5 dniowym wyprzedzeniem o zapewnieniu przez nich opieki dziecku lub objęciu go opieką przez szkołę.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

Dyrektor szkoły

/Wiesława Hnatewicz/

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się